Rusza program Czyste Powietrze Plus. Nabór wniosków od 15 lipca 2022r.

Celem programu "Czyste Powietrze Plus" jest wymiana starych pieców tzw. kopciuchów na te bardziej ekologiczne czyli pompę ciepła. Oprócz dofinansowania do kupna nowego pieca pieniądze otrzymać będzie można również na termomodernizację domów jednorodzinnych.

 

Spis treści:

  1. dla kogo

  2. przedpłata inwestycji

  3. złożenie wniosku

  4. poziomy finansowania

  5. wypłata dofinansowania

 

Dla kogo

Nowe rozwiązanie jest skierowane do beneficjentów 2) i 3) części programu „Czyste Powietrze” i będzie dostępne tylko i wyłącznie dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie.

 

Przedpłata inwestycji

Program zawiera nowe rozwiązanie finansowe , które będzie bardzo korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele , którzy będą ubiegać się o dofinansowanie otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji- az do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji!

Warunkiem otrzymania „ przedpłaty” będzie przesłanie razem z wnioskiem o dofinansowanie umowy zawartej z wykonawcą/ wykonawcami- możliwe będzie zawarcie do trzech takich umów. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku - wnioskodawca będzie miał na to 10 dni roboczych.

 

Złożenie wniosku

Złożenie dokumentów będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, natomiast w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno- konsultacyjnego w danej gminie.

 

Poziomy finansowania

W programie przewidziane są dwa poziomy finansowania.

Poziom podwyższony – maksymalnie 47 tys. zł otrzymają wnioskodawcy , których średniomiesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi:

1564zł w gospodarstwie wieloosobowym

2189zł w gospodarstwie jednoosobowym

 

Poziom najwyższy- maksymalnie 79 tys. zł. otrzymają wnioskodawcy , których średniomiesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi:

900zł w gospodarstwie wieloosobowym

1260zł w gospodarstwie jednoosobowym

 

Wypłata dofinansowania

Rozpatrzenie wniosku powinno trwać do 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem zostanie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50 % przyznanej wartości dotacji.

Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia czyli np. po montażu właściciel remontowanego domu jednorodzinnego będzie zobligowany do złożenia końcowego wniosku o płatność. Końcowy wniosek musi zawierać ostateczną fakturę, protokół odbioru ( który będzie dokumentował wykonanie całości prac) , zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta.

Rozpatrzenie wniosku o płatność wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów przez beneficjenta.

Zachęcamy po dobór pompy ciepła do sprawdzonego dystrybutora !